Taxatie nodig? Bel Pienter!

Alle particuliere en bedrijfsmatige opdrachtgevers van Almere in een straal van 20 kilometer, zijn van harte welkom voor een taxatie van woning of bedrijfsmatig onroerend goed. Wij kennen dit gebied op ons duimpje. Alle woningtaxaties worden door het NWWI bekeken en goedgekeurd. 

Taxaties voor aankoop of financiering van woningen
Taxaties van woningen worden verricht voor aankoop, voor oversluiting of overbrugging.

Wil je gelijk je taxatie bij het NWWI aanvragen? Dat kan, volg de link
https://extranet.nwwi.nl/aanvraag/new

Taxaties van woningen in verhuurde staat (buy to let hypotheken) - specialiteit
Taxeren van woningen in verhuurde staat is specialistisch en kostbaar werk. Als taxatiebedrijf zijn wij aangesloten bij NESTR Smart Finance, Domivest, RNHB, De Nederlandse en NIBC. Taxaties van woningen in verhuurde staat voor deze geldverstrekkers kunnen alleen verricht worden door NRVT-Taxateurs met een inschrijving in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Tarief voor woningen & appartementsrechten € 1.200,00 exclusief BTW.


Taxaties van bedrijfsmatig vastgoed
Als Register Makelaar & Register Taxateur mag ik (Jurgen) al het bedrijfsmatig vastgoed taxaren tot een waarde van 5 miljoen euro, landelijk. De meeste kennis omvat die welke ik heb opgedaan van Flevoland. Tarieven opvraagbaar.

Meer weten over de kwalificaties van Jurgen als Register Taxateur? Dat kan, volg de link
https://www.nrvt.nl/vind-een-taxateur

Meer weten over de kwalifictaties van Jurgen als Register Makelaar? Dat kan, volg de link
https://www.scvm.nl/vind-specialist?surname=Kuipers&registrationnumber=&rooms=#results

Taxatieregio
De regio waarbinnen wij taxeren omvat: Almere met alle stadsdelen. Daarnaast: Muiden, Naarden Vesting, Weesp, Amsterdam Zuidoost, Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Blaricum, Laren, Diemen, Baarn en Eemnes. 

Tarieven vanaf 1-10-2021

Woningtype

Tarieven 

Standaard woningtype, tussen- en hoekwoning

€ 750,00 (907,50 incl btw)

Tweekapper, vrijstaande woning / appartement

€ 800,00 (968,00 incl btw)

Verbouwingstaxatie

€ 800,00 (968,00 incl btw)

Spoedtaxatie woning

€ 800,00 (968,00 incl btw)

 Bijzondere woningtypen

Op aanvraag

* Tarieven zijn ex
clusief BTW en validatie NWWI.
* Betalingen van taxatierapporten geschieden via IDeal, na akkoord NWWI of via notaris


Nieuws - update oktober 2021

Nieuw model taxatierapport 2021 voor woningen
Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle taxaties voor woningen verricht worden in een nieuw model taxatierapport dat vanaf die datum zal zijn uitgebreid met een bouwkundige en een duurzaamheidsparagraaf. Deze nieuwe vorm van opnemen, verwerken van gegevens en waarderen van woningen zal met name opdrachtgevers (particulieren) maar ook de geldverstrekkers meer inzage geven in de daadwerkelijke woningkwaliteit. Taxatierapporten zullen met ingang van 1 oktober 2021 een aangepaste prijs krijgen. Nadere informatie hierover volgt.

Bureautaxatie - nieuw met ingang van 1 juli 2021 - kosten € 450,00 all-in

Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de definitieve richtsnoeren vastgesteld voor hypothecaire geldverstrekking. Hierdoor is het met ingang van 1 juli 2021 voor banken niet langer mogelijk om te volstaan met alleen een modelmatige waardebepaling (van alleen dataleveranciers) voor hypotheken tot maximaal 90% van de waarde van de woning.

Vanaf 1 juli 2021 schrijft EBA voor dat er een taxateur aan te pas moet komen. De Bureauwaardering is een hybride vorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goed- of afkeurt. Hij moet hiertoe de aannames en alle input en aannames die in het model in aanmerking zijn genomen kunnen begrijpen.

Service voor Erkend Financieel Adviseurs
+ Servicedesk - heel eenvoudig de marktwaarde achterhalen van woningen die jij financiert.
+ Scherp aankooptarief vooropdrachtgever - Pienter Makelaardij koopt aan voor jouw klant.
+ 10 vastgoeddata-rapporten om een beter inzicht in de markt te krijgen

Aanvullende opdrachtvoorwaarden voor taxaties - geldig vanaf 1 oktober 2021.

Aanvullenden opdrachtvoorwaarden voor het verrichten van taxaties staan hieronder woordelijk vermeld en zijn altijd een aanvulling op de VBO voorwaarden welke u akkoord heeft bevonden, middels reply-mail aan de taxateur. Deze zijn, zie hieronder:


Aanvullende opdrachtvoorwaarden inzake taxaties – het nieuwe taxatierapport oktober 2021.

Bepaling marktwaarde (algemene zin/i.h.g.v. verbouwing of i.h.g.v. verhuurde staat)

De taxateur komt zelfstandig tot de bepaling van de marktwaarde van het taxatieobject. Hij is hierbij volledig objectief en onafhankelijk, handelt in volledige vrijheid en komt autonoom tot een schatting van de marktwaarde. Er mag geen sprake zijn van ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen, waaronder hypotheekadviseurs, andere partijen of de opdrachtgever. Voor nadere omschrijving en of toelichting wordt verwezen naar de opdrachtvoorwaarden waarmee u instemt. Voor de werkwijze omtrent het verrichten van een woningtaxatie wijst de taxateur op het hierna volgende. De taxateur zal de verkopende makelaar of opdrachtgever, indien deze bereikbaar is, contacten voor het maken van de afspraak tot opname van het object. Nadat het NWWI de uitwerking van de taxatie heeft goedgekeurd ontvangt de opdrachtgever een factuur welke hij binnen 5 werkdagen elektronisch/middels I-deal aan de taxateur voldoet, na welke betaling, de taxateur (middels invoering van de handtekeningcode door de taxateur) het taxatierapport ter beschikking stelt. De opdrachtgever bevestigt bij de start van de taxatie via een reply mail akkoord te gaan met deze opdrachtvoorwaarden welke bevestiging een schriftelijke ondertekening op het kantoor van de taxateur overbodig maakt. Voor de tarifering van de taxatiediensten verwijst de taxateur naar: www.pientermakelaardij.nl. De taxateur verzoekt de opdrachtgever de woning op te ruimen, toonbaar te maken, de meterkast beschikbaar te hebben zodat een goede fotoserie gemaakt kan worden. Verbouwingen. De taxateur heeft een opgave gekregen van de door de opdrachtgever voor te nemen verbouwingen/werkzaamheden aan de woning. Deze posten zijn nauwkeurig verwerkt in een verbouwingsspecificatie welke aan het rapport wordt toegevoegd. De bepaling van de marktwaarde voor/na verbouwing berust op deze specificatie en de werkzaamheden die de taxateur daartoe moet verrichten, welke uitkomsten het NWWI goedkeurt. De taxateur baseert de marktwaarde na verbouwing op daadwerkelijk uit te voeren verbouwingen/werkzaamheden. De taxateur merkt op dat de opdrachtgever de voorgenomen verbouwingen/werkzaamheden moet uitvoeren als door hem/haar voorgenomen en indien dat niet het geval is of naderhand blijkt, de marktwaarde onder een onjuiste voorstelling van zaken/of op onjuiste gronden tot stand is gekomen. De taxateur wijst hierbij op het feit dat de opdrachtgever de verbouwingsspecificatie moet voorzien van een handtekening of paraaf. Verhuurde staat. Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat dient de opdrachtgever aanvullende informatie, conform opgave taxateur, aan te leveren en deze tevens te voorzien van een volledige, naar waarheid ingevulde en ondertekende informatielijst. Uitsluiting aansprakelijkheid. Door ondertekening of aanvaarding en/of bevestiging van de taxatieopdracht door de opdrachtgever(s) op andere wijze dan de schriftelijke ondertekening van de opdracht, bijvoorbeeld door een verklaring akkoord middels een replymail aan NNWI en/of aan de opdrachtnemer/taxateur, vrijwaart de opdrachtgever(s) de opdrachtnemer/taxateur in alle gevallen voor elke aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid en/of kostenverhaal ongeacht de uitkomst van het voorliggende taxatierapport. Ook in al die gevallen waarbij toekomstige (of op dat moment reeds aanwezige) veranderingen in het economisch tij of in de persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever(s) zoals bijvoorbeeld bij werk en/of scheiding/w.s.n.p./beslaglegging/faillissement of gelijksoortige omstandigheden, kunnen of zullen leiden tot die situatie waarin de woning (het object van taxatie) “onder water” staat (die situatie waarin de hypotheek hoger is dan de marktwaarde van het taxatieobject op dat moment) of zal komen te staan, of in al die gevallen waarbij de opdrachtgever(s) niet meer kan voldoen aan de hypothecaire verplichtingen mede door die verplichtingen voortkomende uit o.a. consumptieve kredieten. Het staat de opdrachtgever vrij te allen tijde na betaling van deze opdracht aan de opdrachtnemer een second opinion te laten uitvoeren door een andere taxateur hetgeen hem niet ontslaat van de betaling van de factuur behorende tot de voorliggende taxatie.